Convocatorias

Ecosistemes de l’Oci: nova residència artística a Les Cigarreres

Ecosistemes de l'Oci

Les Cigarreres seran l’escenari a Alacant de les residències Ecosistemes de l’Oci, una convocatòria d’IDENSITAT i el CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA on ofereixen tres residències a artistes o col·lectius per desenvolupar un projecte en el context social de les ciutats de València, Castelló i Alacant, en col·laboració amb el Centre del Carme Cultura Contemporània, el Museu de Belles Arts de Castelló i el Centre Cultural Las Cigarreras d’Alacant. Les residències tenen una temporalitat de dos mesos a desenvolupar entre setembre de 2018 i març de 2019 i tenen per objectiu realitzar un projecte contextualitzat, vinculat al procés activat per IDENSITAT i sobre la temàtica Ecosistemes de l’Oci.

Les dates per realitzar les residències són:
– Castelló: del 17 de setembre al 18 de novembre de 2018.
 Alacant: de l’1 d’octubre al 2 de desembre de 2018.
– València: del 15 de gener al 17 de març de el 2019.

La convocatòria està oberta des del 21 de maig fins al 8 de juliol de 2018. La resolució de la convocatòria es farà pública a la segona meitat de juliol de 2018.

Accés a les bases
> Accés al formulari

INTRODUCCIÓ
Estéticas Transversals és una plataforma d’experimentació entre art, educació i espai social. Un lloc de confluència entre les pràctiques artístiques com a espai d’investigació crítica; les accions educatives com a espai de producció de contingut, d’interacció i de transferència d’aprenentatges; i el context com a espai de relació entre una temàtica de treball i un determinat espai social actiu al voltant d’ella. Una plataforma que es porta a terme en ciutats mitjanes, com a generadores d’espais socials, culturals i mediambientals en el límit entre el rural i l’urbà. El projecte es fonamenta en la dimensió transversal de l’art per articular experiències i accions, que incideixen en elements singulars a partir de temàtiques comuns i estratègies compartides entre els diversos agents que hi participen.
Estètiques transversals – Ecosistemes de l’Oci és l’eix comú per als diferents àmbits territorials implicats en aquesta edició (València, Castelló, Alacant, a la Comunitat Valenciana – Huarte, Villava, Burlada, a Navarra – Badalona, Àrea Metropolitana de Barcelona a Catalunya). En aquest cas específic es proposen les ciutats de València, Castelló i Alacant, a partir d’un marc d’investigació i projecció des del qual tractar temes quotidians relacionats amb la cultura de l’oci.

ÀMBIT TEMÁTIC

El projecte planteja treballar al voltant de l’Oci com a element articulador i generador de temàtiques específiques en els territoris proposats. El projecte es basa en el concepte d’oci entès com a generador d’activitats, paisatges, estètiques i espais de relació.
L’Oci i el seu paper social és part d’un sistema geogràfic, econòmic i de vida molt integrat en els territoris on es planteja treballar, configurant espais on es multipliquen els usos derivats del temps lliure. Els escenaris vinculats a l’oci generen models de paisatge, de relació social i de vinculació o rebuig amb l’entorn dels que sorgeixen estètiques pròpies, que modifiquen els usos i les dinàmiques que es configuren entorn d’ell. Les noves visions que es plantegen al voltant d’aquest ecosistema s’impulsaran des de les pràctiques artístiques en relació amb organitzacions de caràcter social i espais d’acció educativa.

CONTEXT DE TREBALL
València, Castelló i Alacant, Comunitat Valenciana.
L’oci apareix amb força a partir de la transformació dels sistemes de producció i els processos de treball, i genera formes enèrgiques de consum en què invertir el temps lliure, modelar els espais públics, i modificar tant els usos com les relacions socials que s’estableixen a partir d’ell.
Les ciutats intermèdies properes a les zones costaneres gaudeixen d’una qualitat geo-climàtica inherent, que les converteix en destí massiu on apareixen activitats, arquitectures i zones d’oci que donen resposta al desig i necessitat de consumir el temps lliure. Això, amb de les tradicions, la cultura popular, la gent, la gastronomia, però també a les polítiques concretes, a l’urbanisme o als models de ciutat, constitueixen una amalgama d’elements que contribueixen als processos de transició de les ciutats, prenent aquí l’oci com a agent activador i cas d’estudi.
En relació a les persones, l’oci forma part de múltiples realitats, de quotidianitats, de qualitats de vida, però també de precarietats i resistències derivades d’un model d’indústria que no genera sostenibilitat però que està sostingut en molts casos per grans esdeveniments o activitats d’ús temporal i estival.

L’Oci en aquests contextos forma part a més de múltiples ficcions, enteses com visions idealitzades dels models de ciutat, i vinculades als desitjos, a les utopies, a les revolucions o els simbolismes. Aquesta relació estràbica entre realitat i ficció a través de l’Oci es construeix, també, a partir d’una reacció/relació amb l’àmbit laboral, ja que les activitats vinculades a l’oci i el consum que es porta a terme d’elles poden entendre perfectament com pràctiques productives. De fet, sovint és des de l’oci que té lloc la producció més significativa a nivell social i personal, establint-se en moltes ocasions una vinculació directa entre la producció laboral i el consum del temps lliure. D’altra banda, l’Oci també interfereix en la quotidianitat pròpia d’habitar un lloc, relacionant-se la vida diària amb les conseqüències, tant positives o negatives, que es deriven a partir d’ell.
Els escenaris vinculats al Oci a València, Castelló i Alacant han generat la seva pròpia estètica i univers paisatgístic, configurant una determinada visió geogràfica i formant part en conseqüència dels referents estètics de diverses generacions. Parcs temàtics, sobreexposició i tematització d’espais urbans en espais esportius o de grans esdeveniments, models de turisme basats en la temporada estival… una mena d’escenaris on les realitats ficcionades es relacionen de múltiples maneres amb els escenaris de les realitats socials.
El projecte a desenvolupar té com a focus d’interès l’ecosistema cultural d’aquestes tres ciutats en relació amb l’oci. Es proposa desplegar projectes i processos en relació amb la ciutat i la vida quotidiana, susceptibles de tractar-se des l’Oci com a tema específic aplicat a temàtiques, estètiques, paisatges, zones i espais d’investigació o pensament propis de cada context. Un model d’oci i de ciutat sobre el qual reflexionar a través de les pràctiques artístiques en relació amb organitzacions de caràcter social i espais de recerca universitària.
En aquest sentit, l’escenari concret de treball a cada ciutat (València, Castelló, Alacant) el defineix cada projecte, que s’haurà de desenvolupar tenint en compte els agents involucrats en el Node local, les Accions Educatives i la temàtica de l’Oci.

METODOLOGIA
El projecte es porta a terme de forma triangular a partir de tres eixos formats pel Node local, les Accions Educatives i les Residències Artístiques temporals. Aquests tres eixos poden creuar-se, unificar o coexistir de manera paral·lela. El projecte treballa en un context temàtic activat des d’Idensitat i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, anomenat Node local. Aquest grup po pot ser una suma d’agents, entitats o persones interessades a participar o que estiguin vinculades a la temàtica des del social, l’artístic o de l’àmbit de la recerca. Els Nodes Locals es formen de manera prèvia al desenvolupament del projecte artístic i pot variar o incrementar-se en el seu desenvolupament. L’artista o col·lectiu seleccionat ha de plantejar un projecte entorn de l’àmbit temàtic proposat i tenint en compte el Node local, sumant els seus propis agents a la xarxa, que es poden vincular més o menys depenent de la funció que ocupen dins d’aquest sistema. Les Accions Educatives tenen una dinàmica pròpia i desenvolupen la temàtica dins dels seus itineraris formatius. Tant els Nodes locals com les Accions Educatives s’activen prèviament per Idensitat i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, convidant a col·lectius locals i persones del context vinculades a les pràctiques artístiques, activitats socials i espais educatius relacionats amb la ciutat, el temps lliure i cultura de l’oci.
El projecte artístic seleccionat per a les residències artístiques temporals desenvoluparà el seu treball a partir d’aquest context i d’aquesta temática.

BASES DE LA CONVOCATORIA
Convocatoria per seleccionar tres projectes per realitzar-se a partir de les respectives residències a València, Castelló i Alacant. La residència i projecte a desenvolupar té com a focus d’interès l’ecosistema cultural d’aquestes tres ciutats en relació amb l’oci. Es proposa desplegar projectes i processos en vinculats a la ciutat i la vida quotidiana, susceptibles de tractar-se des l’Oci com a tema específic aplicat a temàtiques, estètiques, paisatges, zones i espais d’investigació o pensament propis de cada context. Un model d’oci i de ciutat sobre el qual reflexionar a través de les pràctiques artístiques en relació amb organitzacions de caràcter social i espais de recerca universitària.
Les ciutats propostes (València, Castelló i Alacant), o algun dels seus barris, han de ser el marc de recerca i projecció des del qual tractar temes quotidians relacionats amb la cultura de l’oci.

A QUI ES DIRIGEIX
La convocatòria està dirigida a artistes o col·lectius, interessats a desenvolupar un projecte en els contextos socials on s’inscriu la proposta i sobre la temàtica plantejada. Cal tenir domini del castellà i/o valencià. Es seleccionarà un projecte per a cadascuna de les ciudades.

QUÈ S’OFEREIX
La proposta seleccionada comptarà amb 2.300 euros en concepte d’honoraris, 400 euros en concepte d’ajudes de viatge i un màxim de 1.600 euros en concepte de producció. L’allotjament està cobert per l’organització. El pagament dels honoraris es realitzarà en dos moments, el 60% a l’inici de la residència i el 40% abans de finalitzar-la. Els costos de producció es pactaran en funció del projecte.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Les propostes s’hauran de remetre en format digital utilitzant el formulari específic, omplint cada un dels camps i adjuntant en un únic document en format PDF (màxim 8 Mb) que inclogui:
– Proposta / preprojecte: document escrit que definisca les línies bàsiques del projecte (3-4 pàgines), indicant una metodologia de treball que tinga en compte els elements assenyalats, i el lloc escollit per a desenvolupar-lo (l’organització es reserva el dret a suggerir modificacions en relació amb els llocs proposats).
– Un màxim de 10 imatges de treballs previs i/o relacionats amb la proposta per facilitar la comprensió del projecte.
– Currículum dels membres del projecte especificant un representant, o currículum individual en el cas de persones físiques.
– Una carta que especifique l’interès a participar en l’convocatòria.
– Dades de contacte (nom, telèfon, e-mail i adreça postal).
La convocatòria està oberta des del 21 de maig fins al 8 de juliol. La resolució de la convocatòria es farà pública a finals de juliol de 2018.

> ACCÉS AL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

SELECCIÓ
La selecció dels projecte es realitzarà entre IDENSITAT i el CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

DATES

El projecte es realitzarà a partir d’una residència d’uns dos mesos de durada a desenvolupar entre setembre de 2018 i març de 2019. Les dates per realitzar les residències són:
– Castelló: del 17 de setembre al 18 de novembre de 2018.
– Alacant: de l’1 d’octubre al 2 de desembre de 2018.
– València: del 15 de gener al 17 de març de 2019.

Els espais disponibles per a la presentació de resultats i la celebració d’activitats relacionades amb el projecte són: Museu de Belles Arts de Castelló, el Centre Cultural Las Cigarreras d’Alacant i Centre del Carme Cultura Contemporània.

TERMES I CONDICIONS
Els treballs seleccionats seran propietat de l’autor/a o autors/es. IDENSITAT i el CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA com a organitzacions impulsores de ESTÈTIQUES TRANSVERSALS – ECOSISTEMES DE L’OCI, podran reproduir i divulgar mitjançant publicacions on-line o en format paper la totalitat o part del programa, sempre citant les respectives autories i agents col·laboradors. IDENSITAT i CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA podran arxivar tota la documentació que es generi a partir d’aquesta convocatoria.

ANTECEDENTS
Estètiques Transversals es planteja com un «formiguer» de projectes vinculats a ciutats mitjanes, i alhora a equipaments culturals relacionades amb elles. Durant 2017 s’ha dut a terme Estètiques transversals – Ecosistemes Perifèrics, l’eix temàtic que IDENSITAT i el Centre d’Art Contemporani Huarte van proposar per desplegar un conjunt d’accions que treballessin l’art en relació amb el medi ambient. El projecte seleccionat va ser «Cuando tu materia deviene desborde» de l’artista Francisco Navarrete Sitja. També el 2017 es van realitzar tres projectes a les ciutats de Manresa, Mataró i Vilanova i la Geltrú a Barcelona, sota el tema comú de la relació de la ciutat amb la transformació dels espais de treball, en col·laboració amb Museu Comarcal de Manresa, MAC Mataró Art Contemporani i Centre d’Art Contemporani la Sala (Vilanova i la Geltrú).
+ INFO


Amb el suport del programa Cultura Resident de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana a través del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.